Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Instalace dekodéru a zvukového modulu
Dietz do lokomotivy V200

Dalším krokem bylo ozvučení lokomotivy V 200.
Ukázka modelu s nainstalovaným zvukem u pana Šilera nezůstala bez odezvy.


Již známý objekt pro instalaci
dekodéru.

Po odšroubování 14-ti snadno
přístupných šroubů, se dá pod-
vozková část snadno oddělit.
To už umíme.

Nyní je třeba demontovat pů-
vodní dekodér MTS III. Zbytky
po lepící pásce se snadno odstra-
ní technickým lihem.

Ještě jednou uvádím pravidla při elektromontáži:

1) Elektrické součástky připojujte a odpojujte, jen když je lokomotiva odpojena od proudu.

2) Elektrické součástky nepokládejte na vodivé části lokomotivy. Po zapnutí lokomotivy by mohlo dojít ke zkratování součástek.


Propojovací konektor je zhoto-
ven z univerzálního tištěného
spoje, dutinkové lišty
a telefonního kabelu.

Ještě jeden pohled na detail ko-
nektoru. Dutinkovou lištu a tiště-
ný spoj jsem koupil v prodejně
GM Electronics (www.gme.cz)

Tady jsou již nachystány deko-
dér se zvukovým modulem a
propojovacím kabelem.

Příprava na umístění dekodéru a
modulu spočívá v přilepení nevo-
divé podložky (plastové desky)
oboustrannou páskou do moto-
rové části lokomotivy.

Oba moduly jsou přilepeny k
plastové desce.

Schema propojení modulu Dietz
ke konektoru lokomotivy.

Propojení modulů s konektorem
na desce lokomotivy.

Finální propojení všech modulů
včetně reproduktoru. Před ko-
nečnou montáží jsem vyzkoušel
funkci modulů. Ty dva modré
kablíky propojují zvukový mo-
dul a reproduktor.

Reproduktor jsem přilepil vodě
odolnou páskou na vnitřní stra-
nu víka pod motorovou částí.


Před sešroubováním lokomotivy je nutné provést úpravu desek motorů. Nově instalované moduly totiž zabraňují sestavení kapoty lokomotivy ke spodní části:

Zde je vyznačena část, kterou je
nutné lupínkovou pilou odřezat.

Tady je již upravená motorová
část. Totéž je nutné udělat i na
protilehlé části.


A tady je krátká videoukázka ozvučeného modelu:


Nahoru