Počet přístupů na stránky:


Optimalizováno pro prohlížeč:

Locations of visitors to this page

Krok za krokem - rok 2007

Plánování kolejiště

Pro stavbu první etapy kolejiště jsem vybral plochu 15,2 x 3,5m, která je umístěna v levé části vstupu do zahrady. Levá část bude propojena plánovaným tunelem s pravou částí a trať se vrátí kolem skalky zpět, kde bude umístěno další nádraží (zatím koncové). Do budoucna plánuji pokračování obloukem zpět do zahrady po pravé straně (etapa II) a také rozšíření na levé straně zahrady z výhybny na hlavní trati (etapa III). Pro ilustraci poslouží panoramatický pohled na plánovaná místa stavby.


Celkový pohled na místa plánovaná pro výstavbu zahradní železnice. levo je plocha pro výstavbu části
I. etapy, na konci chodníku bude trať pokračovat tunelem do pravé části zahrady a vpravo u chodníku
by mělo být koncové nádraží I. etapy.


Místo pro výstavbu I. etapy, zatím bez nezbytných terénních úprav. Bude nutné zrušit a zasypat staré pískoviště, upravit okraje a výškový profil.


Plánek kolejiště jsem si nejdříve načrtnul schematicky do změřené plochy 15,2 x 3,5m. Pro detailnější zakreslení jsem použil šablonu kolejiva LGB. Výhodou je veškerý sortiment kolejí a výhybek v měřítku 1:10, nevýhodou je velká plocha pro kreslení. Plánek I. etapy zabral 6 výkresů formátu A3.
Na internetu jsem později objevil "freeware" Right Track Software verze 7.0. Stáhnout si jej můžete zde - velikost cca 5MB. Jsou tam volně dostupné knihovny kolejiva, bohužel měřítko G tam není. Výhybky jsem použil z knihovny velikosti 0 a ostatní koleje a oblouky jsem si vytvořil. V programu existuje nástroj na vytvoření vlastních kolejí - buď rovné koleje (zadáním její délky) nebo oblouku (zadáním průměru a příslušného stupně oblouku). Vytvořené koleje lze bez problémů spojovat, rozpojovat, otáčet, posunovat. Program má mnoho dalších funkcí včetně práce s vrstvami a součástí je i obsáhlý návod v angličtině.

Schematický plánek kolejiště vytvořený v programu RTS 7.0


Nahoru


Přípravné práce

Nejdříve bylo nutné pokácet dva stromy. Prvním stromem byl ořešák, jehož padající ořechy by mohly ohrozit modely a stavby v kolejišti. Druhým stromem byla jabloň, která již začala stářím usychat. Na svoji obranu uvádím, že součástí stavby zahradní železnice bude také výsadba nových dřevin.


Když se kácí les, lítají třísky ...

Stavební plocha "bez stromů".

Součástí stavebních úprav je
také doplnění jedné řady dlažby.

V této fázi je již zasypáno písko-
viště, doplněna zemina a vykolí-
kovaný výškový profil.

Pro označení výškového profilu
jsem použil staré laťky - bodem
0 byl původní trávník.

Pro zhutnění zeminy jsem použil
zahradní vál.


Nahoru


Stavba kolejiště - I. etapa

Stavební plocha je téměř připravena pro výstavbu - výška hlavního nádraží je v rovině,
ještě bude nutné dotvarovat sklon trati za nádražím a sklon lokální trati.

První pokládka hrubého štěrku
- frakce 8-11 z kamenolomu
Želešice.

Výchozí bod - začínáme pokládat
pravé zhlaví hlavní stanice.
Kontrola sklonu vodováhou.

Pokládka kolejí a výhybek
pravého zhlaví na štěrk
frakce 4-8mm.

Pravé zhlaví je téměř položeno.

Detail pravého zhlaví.

Pro napájení přestavníků jsem
použil dvojlinku 2x0,75mm.
Dekodéry přestavníků budou
umístěny ve stavědle.

Za levým zhlavím začíná trať
klesat a přecházet do oblouku.

Pro stanovení dalšího směru trati
jsem si nachystal koleje dle
výkresu.

Koleje výhybny jsou položeny.

Oproti plánu jsem změnil
směrování kolejí. Trať povede
nakonec v úrovni 0 cm.

Stoupání v oblouku k hlavní
stanici.

Již upravený sklon stoupání trati
k hlavní stanici.


Pro sklon doporučuji 3cm na 1m trati. Původně plánovaných 5 cm jsem musel pracně předělávat. Zkušební jízdu vyzkoušejte s nejdelší (nejtěžší) plánovanou soupravou. Já jsem to zkoušel jen s lokomotivou a když jsem za 2 dny (po spojení okruhu) připojil i 4 rychlíkové vozy, lokomotiva ve stoupání prokluzovala na místě.

Vzhledem ke změně sklonových poměrů jsem musel také trochu pozměnit plán vystavby. Původní podúrovňový přechod pod chodníkem byl změněň na úrovňový na konci chodníku. Bylo také změněno směrování traťových kolejí z výhybny.


Směrování kolejí z výhybny
- pravá traťová kolej stoupá
zpět do hlavní stanice, levá kolej
pokračuje dále do zahrady.

Hloubení traťového spodku
k úrovňovému přechodu.

Trať bude přecházet do druhé
části zahrady v úrovni chodníku.

Kolejové lože přechodu je z části
položeno.

V hlavní stanici byly
položeny další dvě
koleje.

Pravé zhlaví stanice s první
anglickou výhybkou.

Všechny koleje v hlavní stanici
jsou téměř položeny. Zbývá už
jen výtopna a vlečka.

Detail pravého zhlaví hlavní
stanice "Javorník".

Celkový pohled na trať levé části
I. etapy stavby.

Celkový pohled na trať I. etapy
stavby.

Začátek výstavby lokální trati.

Zpevnění svahu kameny.

Po zkušenostech se sklonem na
hlavní trati, jsem průběžně
prověřoval sjízdnost.

Postupné stoupání k zastávce.

Pohled od budoucí zastávky.

Pohled od budoucí zastávky.

Lokální trať překonává hlavní
trať pomocí mostů.

Mostní pilíře zůstanou zachovány,
přejezd mostu bude vyměněn.

U mostu č. 2 je zatím také
provizorní přejezd.

Detail mostu číslo 2.

Před prvním mostem je
plánovaná zastávka "Vřesová".

Svah mezi hlavní a lokální tratí je
zpevněn kameny a osázen
skalničkami.

Terén kolem tratí je postupně
upravován a osazován
dřevinami.

Výsadba na budoucí zastávce
"Vřesová".

Stoupání k mostu číslo 3.

Svah je zpevněn položením
plochých kamenů.

Svah směrem k hlavní stanici je
zpevněn kamennou stěnou.

Budování další části od chodníku.
Vzhledem k velkému sklonu
pozemku bude nutné zapustit
trať do zářezu.

Trať zapuštěná do zářezu vedle
skalky.

V další části již pokračuje trať
v rovině.

Rovná část trati před vjezdem
do stanice.

Nově zbudovaná
koncová stanice,
která bude mít název
"Ořechov".

Kusá kolej koncové stanice
se zarážedlem.

Celkový pohled na koncovou
stanici "Ořechov".


Nahoru


Zkušební jízdy

Po dokončení I. etapy a koncové stanice jsme si neodpustili zkušební jizdu, abychom vyzkoušeli sklonové poměry a průjezdnost tratí. Nejdříve vykonala zkušební jízdu dieselová lokomotiva V52 jako LV 7001 a následně s rychlíkovými vozy na zvláštním vlaku 2204.


Lokomotiva V52 je připravena
ke zkušební jízdě ve stanici
Ořechov.

Na rovné části trati za
stanicí Ořechov.

Klesání v zářezu vedle skalky.

Úrovňové křížení chodníku.

Příjezd k výhybně.

Průjezd výhybnou
"Dolní Kamenice".

Průjezd pod mostem č. 1.

Průjezd pod mostem č. 2.

Příjezd do hlavní stanice.

Přípojení lokomotivy k soupravě
rychlíkových vozů

Odjezd vlaku 2204 ke zkušební
jízdě.

Klesání k výhybně pod mostem
č. 2.

Průjezd výhybnou
"Dolní Kamenice".

Úrovňové křížení chodníku.

Stoupání podél skalky.

Průjezd obloukem podél skalky.

Příjezd do koncové stanice
"Ořechov".

Zkušební jízdy lokomotivního vlaku LV 7001 i zvláštního vlaku 2204 proběhly bez zjevných problémů. Všechny výhybky, oblouky, stoupání i klesání zvládly soupravy na 100%.


Nahoru


Dokončovací práce

Vysazení zakrslých dřevin
budoucího lesíku.

Budování pilířů mostu číslo 3.

Navýšení terénu a stavba
opěrné zdi u koncové stanice
lokální trati.

Pro zachování výšky trati
u živé ho plotu jsem použil
dřevěné palisády.

Pokládka kolejí před koncovou
stanicí.

Oblouk před vjezdovým zhlavím
koncové stanice.

Návoz zeminy a stavba kamenné
stěny koncové stanice.

Vjezdové zhlaví koncové stanice.

Celkový pohled na koncovou
stanici.

Dekodéry LGB pro ovládání
výhybek a rozpojovacích
kolejí v koncové stanici. Kabely
jsou zasypány štěrkem.

Nádražní budova koncové
stanice. Současně slouží jako
úkryt pro dekodéry.

Celkový pohled na koncovou
stanici vedlejší trati. Stanice bude
mít název "Smrk".

Hloubení rýhy pro
pokládku kabelů
ve výhybně.

Vlečka ve stanici "Javorník",
která vede z pravého zhlaví.
Plánuji tam dřevařský
(lesní) závod.

Pohled na vlečku budoucího
lesního závodu směrem
do stanice.

Budoucí výtopna
(vlevo) a vlečka
skladu ropných
produktů.

Pro vrchní vrstvu štěrkového
lože jsem použil frakci 0-4mm.
Je nutné vyčistit vnitřní
strany kolejnic a místa u jazyků,
srdcovky a přídržnic výhybek.

Detail výhybky s upraveným
kolejovým ložem. Jsou
vyčistěné všechny části, které
se dostávají do styku s koly
vozidel.

Zapojování přestavníků výhybek
na levém zhlaví hlavní stanice
"Javorník".

Pokládka kabelů pod kolejovým
svrškem.

Kabely od přestavníků budou
zakončeny ve stavědle.

Ze zastávky "Vřesová" vznikla malá stanice, aby zde mohly křižovat vlaky.


Nahoru


Problémy s krtkem

!!! POZOR - NEPŘÍTEL !!! POZOR - NEPŘÍTEL !!! POZOR - NEPŘÍTEL !!!
Jednoho dne se v kolejišti objevily "krtince" a podryté části trati. Jak dokumentují následující fotografie, není to moc příjemné, protože uvést trať do původního stavu zabere dost času a navíc se to stále opakuje a je to vždy na jiných místech.


Krtinec u mostního pilíře před
stanicí Javorník.

Podrytá lokální trať před stanicí
Vřesová. Hloubka je asi 10 cm,
které bude nutné doplnit.

Krtinec na lokální trati před
stanicí Vřesová. Zemina se
dostala i do štěrkového lože,
které bude nutné vyčistit.

Krtinec na vlečce dřevařského
závodu ve stanici Javorník.

Podrytá trať před vjezdem do
výhybny Dolní Kamenice.

Kdo by jako dítě neměl rád krtečka v kalhotách s velkými kapsami, ale již chápu rozhořčené výhružky zahradníka: "ZNIČIT KRTKA!". Na druhou stranu je to tvor chráněný, ale ty svoje hromádky a minitunely ať si dělá na poli. Zkusím instalovat plašiče krtků a hryzců a o úspěchy nebo případné neúspěchy se s Vámi podělím ...

Asi po dvou měsících činnosti plašičů se intenzita škůdce sice snížila, ale zatím se ho nepodařilo vypudit. Zkoušel jsem i vykuřovací patrony, pastu proti krtkům a citronové tablety - citronový zápach prý krtek nesnáší. Nic však nepomohlo. Nyní se více soustředí na místa mimo koleje - občas podryje nějakou rostlinu nebo stromek. Pokud objevím nový "krtinec", tak se snažím díru pořádně upěchovat, díru v blízkosti kolejí vysypu štěrkem. Pořád doufám, že až se navezená zemina usadí a ztvrdne, tak se krtek přestěhuje do jiné lokality.


Nahoru


Ukončení stavby I. etapy

Pokládka kolejí I. etapy je již u konce. Nyní budu pokračovat stavbou dalších objektů, instalací osvětlení, doplněním figurek do kolejiště, atd.
Oproti plánu jsem kolejiště trochu předělal, aktuální stav ukazuje následující obrázek:

Schematický plánek kolejiště po dokončení I. etapy. Základní okruh s hlavní stanicí Javorník, lokální trať
do stanice Smrk a trať z výhybny Dolní Kamenice do stanice Ořechov.


A teď trochu čísel. Celková délka kolejí je cca 160m. V kolejišti je 31 výhybek z toho:
16 výhybek levých
13 výhybek pravých
2 výhybky "anglické"


Nahoru